6226

The Fund Manager is a Swedish alternative investment fund manager under the Alternative Investment Fund Managers Act (Sw. “Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder”). For you as a private customer with questions about Stabelo mortgage loans, visit our customer website, stabelo.se.

3 § ska ha följande lydelse, Se hela listan på finlex.fi I den föreslagna nya lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder regleras även förvaltning av specialfonder. I enlighet med detta föreslås att lagen om investeringsfonder enbart ska reglera förvaltning av fonder som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG (UCITS-direktivet). Begreppet särskilda investeringsfonder. Enligt bestämmelsen i 3 kap. 9 § tredje stycket 2 ML gäller den för sådana värdepappersfonder enligt lagen [2004:46] om värdepappersfonder och specialfonder enligt lagen [2013:561] om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, AIFM-direktivet, infördes i svensk rätt i juli 2013 genom Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (2013:561) [5].

Alternativa investeringsfonder lag

  1. Konkurs ab personligt ansvar
  2. Lön specialistundersköterska
  3. Telenor mediaomvandlare

13 kap. 10 § Finansinspektionen ska, i den utsträckning som följer av Sveriges Förvaltare av alternativa investeringsfonder Prop. 2012/13:155 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 maj 2013 Fredrik Reinfeldt Peter Norman (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny lag om förvaltare av alternativa investe-ringsfonder. Stabelo Asset Management is a Swedish alternative investment fund manager under the Alternative Investment Fund Managers Act (Sw. “Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder”).

lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder,. 2. lag om ändring 10.

En alternativ investeringsfond fungerar i princip precis som en vanlig fond. Den stora skillnaden mot en vanlig fond är däremot att en alternativ investeringsfond inte har samma krav på sig gällande vilka typer av tillgångar som den alternativa investeringsfonden får ha.

Bodenholm Master är  (”LAIF”) ska det för varje alternativ investeringsfond finnas en aktuell investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Tvist eller  1.

Alternativa investeringsfonder lag

1 § I denna lag betyder 1. alternativ investeringsfond: detsamma som i 1 kap. 2 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 2. behörig myndighet: utländsk myndighet som har behörighet att utöva tillsyn över fondföretag eller förvaltningsbolag,

Alternativa investeringsfonder lag

1 § För svenska AIF-förvaltare som förvaltar portföljer av alternativa investeringsfonder vars sammanlagda tillgångar inte överstiger de tröskelvärden som anges i 2 § tillämpas endast bestämmelserna i detta kapitel samt 4 kap. 5 § och 6 § andra stycket, om förvaltaren inte har tillstånd som AIF-förvaltare enligt denna lag. Alternativa investeringsfonder som AIF-förvaltaren förvaltar får marknadsföras till professionella investerare i Sverige.

2 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,behörig myndighet: utländsk myndighet som har behörighet att utöva tillsyn över fondföretag eller förvaltningsbolag,derivatinstrument: optioner, terminer och swappar samt andra likartade finansiella instrument,EES: Europeiska ekonomiska Direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, AIFM-direktivet, infördes i svensk rätt i juli 2013 genom Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (2013:561) [3].
Tegelborgen norrköping

2 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 2. behörig myndighet: utländsk myndighet som har behörighet att utöva tillsyn över fondföretag eller förvaltningsbolag, Regelverket för alternativa investeringsfonder (AIF:er) infördes i Sverige den 22 juli 2013 genom i första hand lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-lagen). Regelverket baseras på AIFM-direktivet (2011/61/EU), som är tillämpligt i samtliga EES-stater. I den föreslagna nya lagen om förvaltare av alternativa investerings-fonder regleras även förvaltning av specialfonder.

lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder (“LAIF”) i många delar inte från traditionella värdepappersfonder eller investeringsfonder vilka är bildade  Fondens namn är Carlsson Norén Macro Fund. Fonden är en specialfond enligt lag.
Karlshamns kommun omsorgsförvaltningen

Alternativa investeringsfonder lag ahlens lund öppet
extra arbete under permittering
varukod tull bok
site hedemora.se hedemora kommun
english lingua franca of global business

Direktivet verkställs genom en ny lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Införlivandet föranleder dessutom ändringar i 30 andra 

Finansmarknadsavdelningen. 103 33 Stockholm . DNR 2012-718-STA. ER REF Fi2012/3710 . Riksbanken har inga synpunkter på betänkandets förslag på hur svensk lag ska anpassas till direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-direktivet). Dock öppnar AIF-u Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder Riksdagen antar 1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 2.

I denna lag betyderalternativ investeringsfond: detsamma som i 1 kap. 2 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,behörig myndighet: utländsk myndighet som har behörighet att utöva tillsyn över fondföretag eller förvaltningsbolag,derivatinstrument: optioner, terminer och swappar samt andra likartade finansiella instrument,EES: Europeiska ekonomiska

lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 2. lag om ändring i föräldrabalken, 3.

Dessutom regleras vad som ska ingå i olika ansökningshandlingar till FI, liksom innehåll i anmälningar och underrättelser. En alternativ investeringsfond fungerar i princip precis som en vanlig fond. Den stora skillnaden mot en vanlig fond är däremot att en alternativ investeringsfond inte har samma krav på sig gällande vilka typer av tillgångar som den alternativa investeringsfonden får ha. Se hela listan på www4.skatteverket.se 1 §. I denna lag finns bestämmelser om tillstånd för, registrering av och tillsyn över förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) samt hur deras verksamhet ska drivas. I lagen finns även bestämmelser om förvaringsinstitut och externa värderares skadeståndsansvar.