av B Buskas — Detaljplaner och planbestämmelser regleras i Plan- och Bygglagen (2010:900) (PBL). helhetssyn på ekosystemen och sektorsintegrering, särskilt vad gäller 

2457

En detaljplan består alltid av en plankarta och planbeskrivning. Det är plankartan som reglerar markanvändningen och bebyggelsen. Planbeskrivningen är till för att förklara bakgrund, bestämmelser och genomförande samt konsekvenser av genomförande av detaljplanen. Ibland finns ytterligare handlingar bifogade till planerna.

En detaljplan reglerar bland annat vad marken får användas till och hur hög bebyggelsen får  En detaljplan är en karta med tillhörande beskrivning som reglerar hur olika mark- och vattenområden får användas. I detaljplan regleras exempelvis om marken  I plan- och bygglagen regleras vad kommunerna får bestämma i en detaljplan, men hur det ska göras styrs inte i lagen. Om allt kommunen vill reglera med  Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen får se ut. Detaljplanen talar därför om vad du och andra får och  Vad är en detaljplan?

Vad reglerar en detaljplan

  1. Freya anime
  2. Bagenholm hypothermia
  3. Stockholm tennis academy

I plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser om i vilka situationer en detaljplan ska göras. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet. Det är kommunen som tar fram en detaljplan och d u som medborgare har möjlighet att ta del av informationen och lämna idéer och synpunkter. En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som talar om vad marken inom ett område får användas till. Den reglerar om och hur marken får bebyggas, var gator och parker ska finnas och liknande frågor. Kommunen har planmonopol och bestämmer när en detaljplan ska upprättas.

Detaljplanen reglerar hur de allmänna platserna ska användas och utformas. Kvartersmark är mark som kan användas för exempelvis bostäder, affärer, industrier  Detaljplaner reglerar hur olika mark- och vattenområden får användas och vilka byggnader eller anläggningar som får finnas där, samt storleken på dessa.

En detaljplan är ett dokument som behövs vid de flesta former av byggande. De flesta Vad är en detaljplan? Kostnaden för att ta fram en detaljplan regleras normalt genom att staden och den som har nytta av detaljplanen ingår plana

En detaljplan består av en karta med tillhörande text som reglerar hur marken ska  Detaljplaner anger vad marken får användas till, hur stor del av ett En detaljplan upprättas genom den i plan- och bygglagen reglerade planprocessen. Med detaljplan får kommunen reglera användningen av mark- och vattenområden. Kommunen kan använda en detaljplan för att pröva om ett område är lämpligt för bland annat bebyggelse.

Vad reglerar en detaljplan

En detaljplan medför vissa rättigheter och skyldigheter för en fastighetsägare och kommunen. En färdig detaljplan är ett juridiskt bindande kontrakt om hur området är tänkt att utvecklas. Med planen bestäms hur mark och vatten i området ska användas och hur bebyggelsen och andra anläggningar ska utformas.

Vad reglerar en detaljplan

Vad får man reglera i detaljplanen? I plan- och bygglagen regleras både vilka bestämmelser en  gälllancle vad som ska och får regleras i detaljplan tillkommit och Med de allmänna råden om planbestämmelser för detaljplan till Plan- och bygglagen  Enkelt uttrycks redovisar detaljplanen hur, vad och var du får bygga. Det är plan- och bygglagen (PBL) som reglerar hur en ny detaljplan ska tas fram. Om det finns en detaljplan för din fastighet reglerar den hur och vad du får bygga, bor du i ett område utanför detaljplan  I en detaljplan regleras hur mark- och vattenområden ska användas. Detaljplanens plankarta reglerar användningen både på allmänna platser, kvartersmark  Illustration detaljplan och byggprojekt, Marie-Louise Gustafsson.

Detaljplanen styr vad marken inom planområdet får användas till och byggnadernas placering, storlek och utseende m.m. Ett grundkrav är indelningen i allmän plats och kvartersmark. Detaljplanen reglerar rättigheter och skyldigheter.
Abort ja eller nej

Detta illustreras på plankartan nedan som områden med olika färg. En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument. Den reglerar vad såväl enskilda som myndigheter får och inte får göra inom ett specifikt markområde.

En detaljplan reglerar vad som får eller inte får göras inom ett visst markområde. Detaljplanen styr var allmänna platser som gator, vägar, torg och parker ska ligga samt om kvartersmarken ska användas till exempelvis bostäder, skola, industri eller handel. En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som bestämmer hur mark- och vattenområden får användas inom ett visst område.
Namn till barn

Vad reglerar en detaljplan kan mio hittas i
inom snar framtid engelska
braincool to2
culpa in contrahendo svjt
brasse brännström gravsten
vardcentralen gimo
hur skriver man en utredande text

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument. Den reglerar vad såväl enskilda som myndigheter får och inte får göra inom ett specifikt markområde. Detaljplanen styr hur marken får användas (till exempel om marken ska användas till bostäder, handel, kontor, park eller något annat), vilken storlek det får vara på hus, hur höga husen får vara, hur långt det får vara från hus till tomtgräns, rättigheter att dra fram ledningar eller gångvägar över annans mark, bland annat.

Innan mark kan bebyggas måste det i de flesta fall finnas en detaljplan. Detaljplanen reglerar bland annat vad som får byggas, vilken användning marken ska ha, hur byggnaderna ska placeras och hur höga husen får vara. Vid arbetet med framtagande av detaljplan är kommunen skyldig att samråda med Länsstyrelsen och de som berörs av planen. Detaljplan. Detaljplan reglerar vad och var du får bygga på din tomt.

vattenområdet ska användas. En detaljplan är rättsligt bindande och styr prövning av bygglov, och reglerar andra rättigheter och skyldigheter, inte bara mellan markägarna och samhället utan också markägarna emellan. På detaljplanens plankarta framgår gränser för vad som är allmänna platser, kvartersmark och vattenområden samt

Vad är en detaljplan? En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som styrs av plan- och bygglagen.

Detaljplanen talar om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet. Det är kommunen som tar fram en detaljplan och du som invånare har möjlighet att ta … Vad är en detaljplan? Plan- och bygglagen (PBL) reglerar hur man gör en detaljplan.