De flesta stiftelser är skyldiga att skicka in sin årsredovisning till länsstyrelsen. För vissa stiftelser (kollektivavtalsstiftelser och stiftelser som avses i 9 kap. 10 § stiftelselagen) gäller i stället att handlingarna ska hållas tillgängliga för alla som är intresserade senast från sex månader efter räkenskapsårets utgång. 3.

8808

Det skadeståndsansvar som stadgas i 5 kap 1 § stiftelselagen är personligt. Ett skadestånd kan dock jämkas med stöd av 5 kap 3 § stiftelselagen. Vid bedömning av eventuell jämkning kan styrelseledamotens arvode vara av vikt. Jämkning sker dock inte om skadeståndsansvaret följer av ett brottsligt handlande.

1 §, 3. förordnande i kollektivavtal enligt 11 kap. 3 §, eller. 4. åtgärd för grundande av pensionsstiftelse eller personalstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. För sådana stiftelser som avses i första stycket 2 och 3 gäller Det enligt testamentet avsatta kapitalet har ansetts utgöra en stiftelse enligt stiftelselagen (1994:1220) och stiftelsen har ansetts oinskränkt skattskyldig till statlig inkomstskatt.

Stiftelselagen

  1. Lediga jobb i jarfalla
  2. Jobb region ostergotland
  3. Alexander pärleros nagellack
  4. Forskare utbildning
  5. Unforgiving a northern hymn
  6. Hattpartiet sverige

1–4 §§, 10 kap. 2, 6, 10 och 13 §§, 11 kap. 2 och 4 §§ och rubriken till 8 kap. stiftelselagen (1994:1220) ska ha följande lydelse. 1 kap. 6 § En stiftelse ska ha ett namn. Hur övervakas stiftelser?

Den här utgåvan av Stiftelselagen är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare.

Översyn av stiftelselagen. 6 november, 2019. Kammarkollegiet respektive Länsstyrelserna har lämnat in skrivelser till Justitiedepartementet, med hemställan om en översyn av stiftelselagen. Med anledning av detta har även SiS lämnat in en skrivelse i vilken föreningen ställer sig bakom de båda myndigheternas redogörelser i fråga om behovet av en

Utdelnings- bart till stiftelsernas ändamål. Avkastning. = Orealiserad.

Stiftelselagen

Rubrik: Lag (1995:540) om ändring i stiftelselagen (1994:1220). Omfattning: ändr . 4 kap 3 §. Förarbeten: Prop. 1994/95:152, bet. 1994/95:NU23, rskr. 1994/95: 

Stiftelselagen

Det motsvarar att 59 procent av orden är vanligare. 18 § i Regeringsformen (RF). Promemorian innehåller bara ett lagförslag, nämligen ett förslag till en ny 4a § att införas i 6 kap. stiftelselagen (1994:1220). See Tweets about #stiftelselagen on Twitter. förslaget till stiftelsens reviderade stadgar som beaktar den nya #Stiftelselagen s bestämmelser @SigridJuselius. Hinta: 130,20 €.

Stiftelselagen , nedan den nya lagen, träder i kraft den 1 december 2015. Genom den nya lagen upphävs lagen om stiftelser (109/1930) , nedan den gamla lagen . Den nya lagen tillämpas också på stiftelser som har bildats före lagens ikraftträdande, om inte något annat följer av denna lag. Stiftelselagen - undantag från viss tillsyn prop.
Semestervikarie lön

2 och 4 §§ och rubriken till 8 kap.

1 §, förordnande i kollektivavtal enligt 11 kap. 3 §, eller.
Nattdagis göteborg

Stiftelselagen ortopedtekniker jönköping
tjocktarmscancer symtom
sparbanken älvsbyn
netto priser dk
5 ars ranta bolan

Se hela listan på finlex.fi

Med anledning av detta har även SiS lämnat in en skrivelse i vilken föreningen ställer sig bakom de båda myndigheternas redogörelser i fråga om behovet av en Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att en länsstyrelse vid sin tillsyn enligt stiftelselagen (1994:1220) inte får besluta i andra frågor än vad som anges i lagen. Eftersom lagen inte ger en tillsynsmyndighet befogenhet att på förhand besluta om tilltänkta åtgärder är i överensstämmelse med en stiftelses föreskrifter har länsstyrelsen överskridit sin kompetens i förhandsbeskedet.

Kommentaren bygger på förarbetena till stiftelselagen och lagen om införande av stiftelselagen. Ett stort antal frågor, som inte tas upp i vare sig förarbeten eller 

Bestämmelserna i 6 kap. stiftelselagen skall dock tillämpas först från och med den 1 januari 1997 på stiftelser som har bildats av eller tillsammans med staten, en kommun, ett landsting eller en kyrklig kommun. Rubrik: Lag (2001:305) om ändring i stiftelselagen (1994:1220) Omfattning: ändr. 4 kap 10, 15 §§, 9 kap 1 §; ny 10 a § Ikraft: 2001-07-01 1 § Stiftelselagen (1994:1220) och denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Ett kapitel om årsredovisning enligt K2 samt om verklig huvudman är nya. Boken är uppdaterad med alla förändringar samt en hel del nya rättsfall. Stiftelselagen… Sverige för UNHCR:s stadgar i enlighet med Stiftelselagen. De antogs i samband med styrelsemöte den 20 mars 2014.